Podmínky

Všeobecné dodavatelské podmínky (dále jen: VDP)

Smluvní strany:

Dodavatel:

adresa a sídlo:

Gesserit Kft. H1036 Budapest, Kiskorona utca 8. II/12

Zákaznický servis dodavatele: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 4. K épület

Klient:

jakákoli osoba (fyzická osoba, právnická osoba nebo hospodářská organizace bez statusu právnické osoby, státní orgán, atd.), která hodlá navázat obchodní kontakt s dodavatelem.

1§. Uzavření smlouvy, proces podání nabídky

Dodavatel zveřejňuje na svých webových stránkách, v e-shopech, elektronických a tištěných katalozích, reklamních letácích (dále jen: v katalozích) nezávazné obchodní nabídky. Klient vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, který tvoří součást katalogů dodavatele, nebo telefonicky, elektronickou poštou nebo faxem nebo formou dopisu nebo osobně objednává u dodavatele zboží nebo služby pro vlastní účely nebo pro firmu.

Smlouva mezi stranami vzniká v případě přijetí a potvrzení odeslané objednávky podle ustanovení v § 2.

2§. Přijetí, potvrzení objednávky:

 1. Dodavatel odesílá následovně po přijetí objednávky objednavateli potvrzení.
 2. Odesílá-li klient poptávku prostřednictvím plochy náležející ke katalogům, pak proces potvrzení sestává ze dvou kroků. Systém nejprve automaticky odešle potvrzení, jehož účelem je potvrdit doručení objednávky. Toto potvrzení obsahuje následující informace: - informace o objednaném zboží, které klient vyhledal v katalogu, - údaje zadané klientem týkající se fakturace, dodání a další údaje, poznámky. Potvrzení odesílané v první fázi však ještě neznamená, že objednávka byla dodavatelem přijata.
 3. Dodavatel zpracuje doručenou objednávku, poptávku. Bude-li v průběhu zpracování objednávky zjištěn takový údaj, který je nutné ověřit, pak dodavatel bude s klientem přesný požadavek konzultovat formou elektronické pošty, telefonicky, případně jiným způsobem. Poté bude odesláno konečné potvrzení objednávky (dále jen: konečné potvrzení), které může zahrnovat termín dodání, cenu, paritu, dodací podmínky, informace o produktu a veškeré další předem ujednané informace. Akceptováním konečného potvrzení klientem vzniká smlouva (dále jen: jednotlivé smlouvy). Dodavatel může upřesnit cenu podle dohody i v konečném potvrzení v části § 7 pojednávající o omezené odpovědnosti.
 4. Není-li objednávka dodavateli doručena prostřednictvím objednávací plochy náležející ke katalogům, ale např. e-mailem, klasickou poštou formou dopisu, faxem, ústně, telefonicky (dále jen: jiným způsobem), pak nemusí být prvotní potvrzení podle bodu číslo 2.2 odesíláno. Zpracování objednávek doručených takovým jiným způsobem a následující kroky probíhají v souladu s ustanoveními uvedenými v bodě číslo 2.3.
 5. Na poptávky doručené dodavateli prostřednictvím poptávkové plochy a jiným způsobem jsou platná ustanovení uvedená v § 12, zpracování probíhá podle bodu číslo 2.3.
 6. Osoba odesílající objednávku činí prohlášení o tom, zda je oprávněna jménem dané firmy, instituce, organizace k podání objednávky, stornování objednávky, požádání o cenovou nabídku a k uzavírání či realizaci jiných obchodních transakcí. Objednávky podané takovou osobou, stornování objednávek a další obchodní dohody považuje proto dodavatel za platné.
 7. Může nastat takový případ, kdy dodavatel v souvislosti s doručenou objednávkou neodešle ani prvotní ani konečné potvrzení, ale plnění fyzicky provede. V takovém případě vzniká smlouva fyzickým plněním.

3§. Podmínky odstoupení

Jelikož smlouva je platná v prostředí podle ustanovení § 12, náleží klientovi níže uvedená práva týkající se odstoupení od smlouvy:

 1. Hlavním pravidlem v případě nákupu prostřednictvím internetu, respektive zásilkové služby je skutečnost, že klient je oprávněn ve lhůtě 14 dnů od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu. Svá práva může uplatnit počínaje dnem, kdy převzal zboží, v případě poskytnutí služby pak počínaje dnem uzavření smlouvy.
 2. Je důležité, aby záměr odstoupení byl zaznamenán písemnou formou, za účelem doložení data odstoupení z důvodu případného sporu v budoucnosti.
 3. Jestliže klient uplatní své právo k odstoupení od smlouvy, pak mu náleží zpětná platba již uhrazené kupní ceny, bude-li zboží vráceno dodavateli.
 4. Za nákup prostřednictvím internetu, katalogu nebo zásilkové služby je považován případ, kdy klient žádá o dodání objednaného zboží až do domu. V takovém případě nemá možnost zjistit fyzický stav a další vlastnosti zboží.

Je-li nákup proveden formou osobního převzetí klientem, není pozdější odstoupení možné.

 1. Náklady a rizika spojená s vrácením zboží nese klient.
 2. V případě odstoupení musí klient zboží doručit ve lhůtě 14 dnů po odstoupení od smlouvy na adresu zákaznického servisu uvedenou v obchodních podmínkách! Neučiní-li tak, dodavatel není povinen zboží převzít zpátky a vrátit kupní cenu.
 3. Zásilky odesílané formou dobírky v případě odstoupení od smlouvy nebo uplatnění nároku na záruku dodavatel nepřebírá.
 4. V případě platného odstoupení od smlouvy a následovně po převzetí zboží v odpovídajícím stavu je dodavatel povinen klientovi ve lhůtě 30 dnů vrátit hodnotu objednaného zboží. Vrácení platby probíhá následující formou: platba v zákaznickém servisu dodavatele, bankovní převod nebo odeslání hotovosti poštovní poukázkou. Náklady spojené s odesláním hotovosti poštovní poukázkou nebo s bankovním převodem do zahraničí (minimálně 13 €) nese klient. Náklady spojené s bankovním převodem v tuzemsku nese dodavatel. Náklady spojené s cestou do zákaznického centra dodavatele nese klient.
 5. Jestliže klient odstoupí od kupní smlouvy až po převzetí zboží, pak nese náklady na přepravu zboží klient i v případě, kdy na účetním dokladu nebyly zvlášť uvedeny náklady na přepravu nebo byly tyto uvedeny pouze částečně.
 6. Klient může od kupní smlouvy odstoupit ještě před převzetím zboží, avšak v takovém případě je povinen dodavateli písemně sdělit, že zboží nebude převzato, a proto nemá být dodáno. Jestliže odeslání takového sdělení opomene, pak dodavateli náleží dvojnásobek nákladů uvedených v bodě číslo 3.11 (náklady na dodání a vrácení zboží). Dvojnásobek nákladů uvedených v bodě číslo 3.11 náleží dodavateli i v případě, kdy dodavatel zboží již předal přepravci (DPD, pošta, GLS, Trans-o-flex, atd.) za účelem doručení, nebo kdy dodavatel započal doručení vlastním přepravním prostředkem.
 7. Dodavateli v případě odstoupení od kupní smlouvy náleží za doručení zboží níže uvedené náklady spojené s přepravou zboží a realizací (přeprava zboží od dodavatele ke klientovi):

- v případě nerozměrné zásilky na území Maďarska minimálně 3000 HUF + DPH/zásilka, v případě zboží doručovaného na paletách 8000 HUF + DPH/paleta.

- v případě nerozměrné zásilky na území Německa, Slovenska, České republiky, Rumunska, Rakouska, Polska, Chorvatska a Slovinska 35 € + DPH/zásilka, v případě zboží doručovaného na paletách 70 €+ DPH/paleta.

 1. Náklady uvedené v bodě číslo 3.11 náleží dodavateli i v případě, jestliže je na účetním dokladu uvedena nižší částka. Je-li na účetním dokladu uvedena částka vyšší než výše uvedené částky, pak se na zřetel bere částka nákladů uvedená na účetním dokladu.
 2. Náklady uvedené v bodech číslo 3.11 a 3.12 klient nerozporuje. Tyto náklady je dodavatel oprávněn klientovi vyúčtovat a tyto vymáhat.
 3. Právo k odstoupení od smlouvy nelze uplatňovat v případě výroby na zakázku, specifického dovozu, dále nákupu vzorku nebo po osobním prohlédnutí zboží. Takové případy jsou stranami posuzovány tak, že klient pověřil dodavatele výrobou, realizací vývozu, dovozu nebo jiné transakce. V takových případech nejsou pro účely smlouvy v žádném případě aplikována pravidla vztahující se na zásilkový prodej realizovaný formou internetu.
 4. V případě specifické výroby na zakázku je dodavatel oprávněn požadovat platbu zálohy nebo bankovního převodu předem. V případě objednávky produktu na zakázku klient následovně po zahájení výroby nemůže od smlouvy odstoupit. Dodávané zboží je povinen převzít. Klient může využít svého práva k odstoupení ještě před zahájením výroby, avšak je povinen uhradit náklady, které dodavateli v této souvislosti vznikly.

4§. Dodací lhůta a náklady:

 1. V nabídce dodavatele jsou zastoupeny takové produkty, které jsou na skladě, dále takové produkty, které je nutné obstarat, vyrobit nebo nechat vyrobit (dále jen: nenaskladněné zboží).

Nezávisle na tom, na který druh zboží uzavřely strany smlouvu, termín dodání uvedený v konečném potvrzení je nutné brát na zřetel.

Obvyklé dodací lhůty:

- Zboží, které je na skladě, je přepravci předáno zpravidla ve lhůtě 1-3 pracovních dnů po přijetí konečného potvrzení. Přepravce zásilku doručí ve lhůtě 1-3 pracovních dnů následujících po převzetí zboží.

- Produkty, které nejsou k dispozici ve skladě, dodá dodavatel ve lhůtě cca. 1-6 týdnů.

 1. Náklady spojené s dodáním zboží závisí na celkové hodnotě objednaných položek, na hmotnosti, přepravních podmínkách, na objemu, vzdálenosti, apod. Dodavatel je oprávněn přepravní náklady, nebo část těchto nákladů započítat do ceny zboží, nebo tyto náklady převede na klienta, respektive vyfakturuje. Dodavatel poskytuje informace o výši přepravních nákladů plynule v katalozích, avšak nejpozději v konečném potvrzení objednávky.

5§ Zakoupení vzorku

 1. V případě produktů objednaných ve větším počtu, vyráběných na zakázku, apod. se může dodavatel rozhodnout, že nejprve vyrobí vzorek zboží a tento zdarma nebo za úplatu odešle klientovi. Ve výrobě bude pokračováno pouze v takovém případě, kdy si klient produkt prohlédl a tento schválil. Klient může využít možnosti zakoupit si nejprve vzorek zboží a teprve po prohlédnutí a schválení objednávku buď potvrdí, nebo tuto zruší.
 2. Strany se dohodly na tom, že v souvislosti s objednávkou potvrzenou po zakoupení vzorku jsou platná pravidla vztahující se na zakoupení vzorku a v žádném případě neplatí pravidla odstoupení od smlouvy jinak platná pro případ nákupu formou zásilkového prodeje prostřednictvím internetu.
 3. Na úhradu kupní ceny vzorku zboží se vztahují ustanovení § 6 Platební podmínky. Dodací lhůty v případě zakoupení vzorku zboží začínají běžet po prohlédnutí a schválení vzorku v případě, kdy klient splní podmínky uvedené v § 6.
 4. V takovém případě, kdy klient po prohlédnutí vzorku zboží od kupního záměru odstoupí, obdrží zpátky kupní cenu, jestliže produkt odešle zpátky dodavateli. Na podmínky odeslání zpátky se vztahují ustanovení § 3 Podmínky odstoupení.
 5. Bude-li důvodem k odstoupení jakostní reklamace a klient tuto skutečnost písemně oznámí dodavateli, pak je dodavatel povinen zajistit odvoz zboží a nést náklady spojené s přepravou.
 6. Po prohlédnutí a schválení vzorku nemůže klient od povinnosti převzetí a finančního vyrovnání již odstoupit.
 7. Jestliže zajišťuje odvoz zboží dodavatel, je klient povinen poskytnout veškerou pomoc a předat zboží přepravci pověřenému dodavatelem. Klientovi za takovou součinnost nenáleží žádná odměna, ani náhrada škody.

6§. Platební podmínky:

Úhrada kupní ceny objednaných produktů probíhá dle vzájemné dohody stran dle níže uvedeného: - platba předem na účet (bankovní převod) - platba kartou: PayPal - platba v hotovosti při převzetí (dobírka)

Platba v hotovosti při převzetí zboží je možná v případě úhrady částky 0-499 €, vyšší částky jsou hrazeny formou PayPal bankovní kartou nebo bankovním převodem předem. Jestliže hodnota objednávky překročí tuto částku a klient trvá na platbě v hotovosti při převzetí zboží, pak dodavatel zboží dodá po více zásilkách. V případě specifické výroby na zakázku je dodavatel oprávněn požadovat platbu zálohy nebo platbu předem bankovním převodem. V případě zakoupení vzorku zboží a následovně po prohlédnutí a schválení vzorku je ve výrobě pokračováno a dodací lhůty začínají běžet dnem, kdy byla kupní cena připsána na bankovní účet nebo na PayPal účet dodavatele.

Dodavatel se může rozhodnout, že v závislosti na aspektech vlastního posouzení, klasifikace klienta, analýzy rizik, apod. poskytne klientovi možnost odložené platby (účelový úvěr).

Jestliže v případě odložené platby klient nesplní svůj závazek v dané lhůtě, je povinen dodavateli uhradit úroky z prodlení ve výši 30 %. Při výpočtu úroků z prodlení se přihlíží k 365 dnům roku.

Dodavatel může úroky z prodlení a penále podle ustanovení § 9 nárokovat i v případě, kdy klient mezitím splnil svůj závazek.

7§. Omezená odpovědnost

 1. Může se stát, že v prodejnách provozovaných dodavatelem, v katalozích, tištěných materiálech budou např. z důvodu zpracování dat a problémů spojených s informatikou, apod. chybně nebo nesprávně zveřejněny ceny nebo jiné údaje. Dodavatel může tyto při zpracování objednávek v potvrzeních korigovat. Dodavatel nenese odpovědnost za chybně nebo nesprávně zveřejněné ceny a jiné údaje. Dodavatel není povinen dodat zboží za ceny uvedené v katalozích. Jestliže se chybně zveřejněný údaj vztahuje na jakoukoli vlastnost zboží a toto není dodavatelem v konečném potvrzení upřesněno, má objednavatel z důvodu chybné dodávky právo ve lhůtě 14 dnů ode dne dodání právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy náleží objednavateli vrácení kupní ceny a přepravních nákladů uvedených na účetním dokladu. Kromě vrácení kupní ceny není klient oprávněn nárokovat od dodavatele jinou náhradu škody. Jestliže ve lhůtě 14 dnů nesdělí písemnou formou svůj záměr odstoupit od smlouvy, později nemůže od smlouvy odstoupit, ani nemůže od dodavatele žádat navrácení kupní ceny ani úhradu jiných nákladů.
 2. Jestliže by kterýkoli bod smlouvy pozbyl platnosti, ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti a smlouva je vyjma neplatného bodu platná.

8§. Záruční podmínky

Kromě toho, že dodavatel se zavazuje k plnění veškerých povinností vyplývajících z příslušných zákonů a právních předpisů týkajících se záruky a garance, provozuje i systém prémiové záruky. Dodavatel se v rámci systému prémiové záruky zavazuje, že uhradí náklady spojené s dodáním a odvozem zboží se záruční vadou, které mu bylo odesláno poštou v případě, když bude zjištěno, že zboží má skutečně záruční vadu nebo byly zjištěny garanční problémy. Takové náklady nesmí být vyšší než 30 €. Toto ustanovení strany výslovně akceptují.

V rámci prémiové záruky je možná např.: kompenzace, výměna, vrácení celkové nebo částečné finanční částky, úhrada přepravních nákladů, dárek, apod., avšak realizováno je vždy řešení ujednané s objednavatelem.

9§. Zachování vlastnického práva:

Nezávisle na způsobu platby zvoleném stranami náleží vlastnické právo ke zboží dodavateli až do okamžiku, dokud není uhrazena kupní cena zboží. Za finanční vypořádání je považováno převzetí kupní ceny v hotovosti dodavatelem nebo v případě dobírky přepravcem nebo osobou pověřenou dodavatelem nebo převzetí kupní ceny dodavatelem nebo jím zplnomocněnou osobou nebo připsání na bankovní účet dodavatele. S produkty, jejichž kupní cena nebyla finančně vypořádána, dodavatel svobodně disponuje, tyto je oprávněn odebrat, předat dál, apod., přičemž klient nesmí takový postup omezovat, ale naopak musí tento podporovat. V takovém případě, kdy klient omezuje právo dodavatele volně disponovat se zbožím, je dodavatel oprávněn uplatnit penále. Výše penále činí 1 % z hodnoty vyfakturovaného zboží za každý den.

10§. Spolupráce se subdodavateli

Dodavatel si vyhrazuje právo součinnosti se subdodavateli, a to v rámci výroby, balení zboží, jiných pracovních procesů, atd.

11§. Sporné a neregulované otázky

Vznikne-li rozpor mezi základní verzí obchodních podmínek v maďarském jazyce a překlady do jiných jazyků, platnou je vždy verze v maďarském jazyce a podle této se také postupuje.

Dodací lhůty mají informativní charakter a vztahují se na běžné postupy. Dodavatel si vyhrazuje právo odchýlit se od těchto lhůt, a proto nelze vůči dodavateli uplatňovat odškodnění vyplývající z prodlení dodávek. Vůči dodavateli nelze uplatňovat ani náhradu škody vyplývající z prodlení způsobeného přepravci a dalšími osobami jako zprostředkovateli. Právo zápočtu: v souvislosti se spornými otázkami může dodavatel využít možnosti zápočtu, avšak objednavatel se této možnosti zříká.

12§. Aplikované právo:

 1. Dodavatel a klient ve vztahu s veškerými právními spory souvisejícími s právními vztahy regulovanými touto smlouvou určují maďarský právní řád jako aplikovatelné a směrodatné právo s dodatkem, že předpisy úmluvy o mezinárodní koupi zboží přijaté ve Vídni nebudou aplikovány. Strany, nebude-li mírové urovnání sporu jako prvotní krok úspěšné, se podřídí – v závislosti na okruhu kompetence – výluční příslušnosti Ústředního soudu pro obvod Buda /Budai Központi Kerületi Bíróság/.
 2. Dodavatel v souvislosti s distribucí produktů uvedených v katalozích postupuje výlučně podle všeobecných obchodních podmínek, a proto je k těmto přihlíženo v případě každé smlouvy uzavírané klientem a dodavatelem. V každém katalogu dodavatele je zdůrazněn význam přečtení a akceptování všeobecných dodavatelských podmínek. Dodavatel předpokládá, že jestliže se klient obeznámí s katalogy a z těchto objednává nebo projeví zájem, tak si přečetl i všeobecné dodavatelské podmínky, tyto akceptuje a považuje je ze své strany za závazné.

13§. Souhlas s VDP

Jestliže se objednavatel v prvním písemném kontaktu určeném dodavateli jednoznačně nevyjádří ohledně obeznámení se a souhlasu s VDP, pak dodavatel ve svém prvním vyjádření nebo oznámení odesílaném objednavateli písemnou formou -při současném zvláštním upozornění na tuto skutečnost – odešle také všeobecné dodavatelské podmínky. Objednavatel je povinen učinit prohlášení, že se obeznámil s obsahem, tomuto porozuměl a dodavatelské podmínky akceptuje a považuje je za závazné. Jestliže bude smlouva mezi stranami uzavřena bez učinění zvláštních prohlášení a podle výše uvedených postupů nelze konstatovat, že VDP se staly součástí smlouvy, je dodavatel povinen formou samostatného prohlášení kontaktovat objednavatele za účelem doplnění VDP.

Contact my host:
23Vnet Kft.
Web: https://hostit.hu
Tel.: +36-1-4501222